Næringsvirksomhet og landbruk

Avfall fra næringsvirksomhet, offentlig eller privat, er den enkelte eiers (besitters) ansvar. Alle som produserer næringsavfall er selv ansvarlige for å håndtere avfallet i tråd med regelverket. Avfallsmottakene er behjelpelig med å finne gode avfallsløsninger. Se også Nettstedet regelhjelp.no – Næringsavfall.

Næringsavfallet skal etter loven behandles forsvarlig. Kostnadene for behandlingen er eiers ansvar.
RFL må derfor skille mellom husholdnings- og næringsavfall.

Eksempel på hva som regnes som næringsvirksomhet:

  • håndverkere
  • butikker, kontorer
  • landbruk, gårdsdrift
  • spisesteder, institusjoner
  • barnehager, skoler

Driver du næringsvirksomhet i lokale med boligrenovasjon, må du ha egen avtale for næringsavfallet. Se Kildesortering av avfall

Alle næringskunder må sortere avfallet og skal betale etter vekt på mottakene.
For mer informasjon om levering av næringsavfall, kontakt oss.

Bygge- og anleggsprosjekter
Prosjekter i bygge- og anleggsbransjen skaper gjerne store mengder avfall og mye farlig avfall. Veilederen Hvordan håndtere farlig avfall i eksisterende bygge- og anleggsprosjekter kan være ett godt hjelpemiddel for å sortere og håndtere avfallet på en forsvarlig og forskriftsmessig måte.

Landbruksplast
Når man kjøper landbruksplast betaler man en miljøavgift. Denne miljøavgifta skal sikre at du får levert inn igjen plasten gratis slik at den kan gå til gjenvinning. Det forutsettes at plasten er sortert og leveres i rene plastfraksjoner. Denne ordningen driftes av Grønt Punkt Norge AS. På Skjolnes og Skrumoen kan du levere landbruksplast gratis. Husk at rundballenettet skal skilles ut og leveres som restavfall.

Gjenvinning Sør-Vest er regionalt mottak og sorteringsanlegg for næringsavfall.